Tento školský rok si pripomenieme

 

30. výročie založenia našej MATERSKEJ ŠKOLY

 

História  a súčasnosť

  • 3. septembra 1984 bolo slávnostne otvorené spoločné zariadenie " materská škola a jasle ", Ul. Veterná Námestovo ako X.materská škola, zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti v dvoch oddeleniach jasieľ a troch triedach materskej školy. Jasle boli určené pre deti najútlejšieho veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Materská škola zabezpečovala v úzkej spolupráci s rodinou rozvoj detí od 3 rokov až po začiatok povinnej školskej dochádzky. Riaditeľkou spoločného zariadenia bola pani Elena Volčeková. Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 8 pedagogických zamestnancov a 8 zdravotných sestier, na prevádzke sa podieľali aj prevádzkoví zamestnanci, kuchárky, upratovačky, školníčka a práčka.
  • Prevratné zmeny v spoločensko-ekonomickom živote neobišli ani naše spoločné zariadenie, došlo   k organizačným zmenám v zariadení v januári roku 1990, na miesto riaditeľky bola vymenovaná pani Daniela Dzurjaníková a v máji bola ukončená prevádzka detských jasieľ. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala v šiestych triedach so 139 deťmi od 2 do 6 rokov s 13-členným pedagogickým kolektívom.
  • V školskom roku 1992/1993 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky pani Mgr. Viera Bojnáková počas MD pani Dzurjaníkovej, ktorá sa naspäť vrátila v škol.r.1994/1995.
  • Materská škola sa zapojila do projektu Orava, kde dosahovala veľmi dobré výsledky, taktiež je vedená ako fakultatívna materská škola.
  • V školskom roku 2004/2005 bola vymenovaná Radou školy do funkcie riaditeľky pani Mgr.Tatiana Trnková, materskú školu navštevuje 135 detí v 6 triedach. Pedagogický kolektív tvorí 12 pedagogických zamestnancov a 4 prevádzkoví zamestnanci, nakoľko bola zrušená školská jedáleň v MŠ a strava je dovážaná zo ZŠ Slnečná 168/28 v Námestove.
  • Uplatňujeme variabilnú výchovnú starostlivosť, celodennú a poldennú a zároveň starostlivosť pre deti, ktoré nedosiahli školskú zrelosť. Zvýšenú pozornosť orientujeme na deti prejavujúce nadanie v oblasti esteticko-výchovnej, pohybovej, pri oboznamovaní s cudzím jazykom. Príprava na školu je neoddeliteľnou súčasťou celkovej kultivácie a socializácie dieťaťa.  

Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný. Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti. Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech.